Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné pravidlá používania FUN 4 KIDS

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1. Internetový portál www.fun4kids.skwww.kam-s-detmi.sk (ďalej len Portál) je určený rodinám s deťmi a rodinným príslušníkom, ktorí hľadajú program a činnosti pre svoje deti. Je určený všetkým, ktorí hľadajú, kam ísť so svojimi deťmi. Je to portál poskytujúci zoznam zariadení, ktoré svoje činnosti smerujú mimo iné aj na detského klienta.
 2. Prevádzkovateľom je spoločnosť Be BF, s.r.o., Malokarpatská 1, 900 29 Nová Dedinka (ďalej len Prevádzkovateľ).

 

UŽÍVANIE INTERNETOVÉHO PORTÁLU 

 1. Užívateľom portálu je každý používateľ týchto stránok, ako aj registrované zariadenie zverejňujúce svoje služby pre deti (ďalej len Užívateľ).
 2. Užívanie je zdarma a je dobrovoľné pre každého užívateľa.

 

REGISTRÁCIA A SÚKROMNÉ ÚDAJE

 1. Registrácia na stránke je nepovinná. Registráciou má však užívateľ viac možností oproti užívateľom, ktorí registrovaní nie sú.
 2. Užívateľ sa zaväzuje pri registrácii uvádzať svoje vlastné a pravdivé údaje.
 3. Každý užívateľ má právo na jednu registráciu pod svojim vlastným menom, alebo menom firmy.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť tretej strane súkromné údaje o žiadnom užívateľovi, pokiaľ sám k tomu nevyjadrí súhlas.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť informácie o registrovanom zariadení, ktoré dalo na zverejnenie súhlas. Ide o názov spoločnosti, kontaktnú adresu, email adresu, názov web stránky, kontaktnú osobu a základné informácie o zariadení a službách, ktoré poskytujú. Súhlasom sa rozumie súhlas so všeobecnými podmienkami, prípadne súhlasný email doručený na info@fun4kids.sk .
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu, alebo zakázať prístup ktorémukoľvek užívateľovi, pokiaľ jeho správanie nebude v súlade so všeobecnými podmienkami portálu.

 

POVINNOSTI  UŽÍVATEĽA

 1. Tieto všeobecné pravidlá používania stránky sú platné a berú sa ako záväzná dohoda medzi prevádzkovateľom a užívateľom stránky.
 2. Povinnosťou užívateľa je oboznámiť sa s obsahom všeobecných pravidiel predtým, ako začne stránky používať.
 3. Používaním stánky dáva užívateľ súhlas s pravidlami a berie ich na vedomie. Ak s nimi v akejkoľvek forme nesúhlasí, nie je oprávnený stránku používať.
 4. Ak má užívateľ menej ako 18 rokov, vyhlasuje, že s používaním pravidiel súhlasia jeho zákonní zástupcovia.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že využívaním služieb stránky sa nesmie chovať v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, v rozpore s morálkou a dobrými mravmi. T.z. že nebude na stránke prostredníctvom fórumu a iných sekcií propagovať násilie, ohovárať, uvádzať nepravdivé a neoverené fakty o iných (vrátane uverejnených zariadení a organizácií), používať vulgarizmy a nevhodné slová a informácie .
 6. Užívateľ sa zaväzuje neprihlasovať na portál pod iným, ako svojim meno.
 7. Užívateľ nesmie brániť ostatným užívateľom vo využívaní služieb portálu, ani ich inak obťažovať.
 8. Registrované zariadenie alebo organizácia sa zaväzuje, že naozaj poskytuje služby orientované na detského klienta a rodiny s deťmi.

 

INZERCIA

 1. Základná propagácia, základný profil je na stránke www.fun4kids.sk zdarma
 2. Ostatná reklama, ako sú bannery, Pr články, rozšírené profily a iné sú spoplatňované podľa aktuálneho cenníky a na základe vzájomnej dohody s klientom.

 

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

 1. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za údaje zverejnené užívateľmi portálu. 
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zverejnené údaje o jednotlivých zariadeniach a poskytujúcich službách. Nenesie zodpovednosť za ich pravdivosť, úplnosť, kvalitu, či spoľahlivosť. Nenesie zodpovednosť ani za náhodné alebo iné škody, ktoré vzniknú užívateľovi pri používaní informácií poskytovaných na tomto portáli, alebo pri nefunkčnosti tohto portálu.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za fotografie, ktoré užívateľ zverejní. Za pravosť a originalitu fotografií nesie zodpovednosť užívateľ.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť, pozastaviť, alebo úplne ukončiť činnosť portálu a to aj bez predošlého upozornenia.

 

PRÁVO NA ZMENU VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

 1. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť alebo pozmeniť obsah stránok, ako aj všeobecných podmienok používania.
 2. Úlohou užívateľa je sa s nimi oboznámiť.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

 

 1. Portál  www.fun4kids.skwww.kam-s-detmi.sk je autorským právom Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne porušenie autorských práv, práv duševného vlastníctva, ochrany osobných údajov a iných práv, ktoré sa porušia užívateľom.

 

Táto stránka vznikla pre čestných a zodpovedných rodičov a priateľov detí. Preto ak máte podozrenie na porušenie akýchkoľvek pravidiel, povinností, prípadne ľudských práv, prosím napíšte nám na info@fun4kids.sk

 

Je našim cieľom a záujmom, poskytovať iba pravdivé informácie, aby sme pomohli nájsť tie správne miesta na oddych a zábavu pre naše deti. Preto chceme, aby boli informácie na stránke pravdivé, objektívne a inšpirujúce. Ďakujeme.