Späť

Detské centrum Pikolíno

Karloveská 32
841 04, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Detské centrum Pikolíno

Slovensko

.

E-mail: pikolino@pikolino.sk
Telefón: 0948 190 775
Webstránka: www.pikolino.sk

Základné informácie

Základné informácie

Detské centrum PiKoLiNo je súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré ponúka komfortné, príjemné a tvorivé prostredie pre deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Zameranie centra je literárno- dramatické s nadštandardnou ponukou anglického jazyka. Cieľom centra je poskytovať prostredníctvom citlivého prístupu a profesionálneho pedagogického pôsobenia priestor na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti so zreteľom na jedinečnosť dieťaťa.

Ponuka pre deti

Čo je v ponuke tri triedy rozdelené do vekových skupín v každej max. počet 8 detí kvalifikovaný a príjemný pedagogický personál s praxou individuálny prístup k dieťaťu v záujme jeho všestranného napredovania orientáciu na rodinné hodnoty, súrodenecké vzťahy, komunikáciu, spolupatričnosť v detskej societe a na demokratické a humánne princípy rozvíjanie tvorivosti, zdravého sebavedomia a soc. vzťahov individuálnu logopedickú diagnostiku a starostlivosť priamo v priestoroch DC Pikolino výuka formou tematických celkov výučbu anglického jazyka hravou formou so zreteľom na individuálne potreby dieťaťa a úroveň jazykového citu možnosť liečebnopedagogickej diagnostiky, rozpracovanie individuálneho špecifického edukačného plánu pre každé dieťa realizácia edukačného plánu a intervencie na profesionálnej úrovni ponuka vzdelávacích prednášok pre rodičov komunikáciu s rodičmi, konzultácie ponúkame možnosť záujmových krúžkov (Malý bádateľ, Šikovné ruky, Tanečný krúžok) zohľadnenie osobitostí zdravotného stavu (diéta, enuretický režim...) Pedagógovia pracujú podľa metodických plánov pre predškolské zariadenia schválených ministerstvom školstva a metodiky pre výučbu cudzieho jazyka.

Fotografie k ponuke