Späť

MŠ Cabanova

Cabanova 2
841 02, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Cabanova

Slovensko

.

E-mail: riaditel@mscabanova.eu
Telefón: 00421 2 643 633 41
Webstránka: www.mscabanova.eu

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola je štvortriedna,poskytuje celodennú i poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od dva a pol do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Umožňuje pobyt dieťaťa so špecifickým stravovaním/alergie na určitý druh potravy/. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O - predprimárne vzdelávanie, schváleného Ministerstvom školstva SR. Vypracovaný školský vzdelávací program má zameranie na spoločenské správanie a uplatňovanie spoločenského protokolu so zameraním na predškolský vek. Vysoko kvalifikované pedagogické zamestnankyne MŠ využívajú v praxi metódy a formy z alternatívnych pedagogík, projektov ako Krok za krokom, Zdravá škola a pod. Zameriavajú sa na rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnej a jazykovej komunikácie, spoločenské správanie, kognitívny rozvoj individuálnym prístupom. Dôraz kladú na uspokojovanie základných ľudských potrieb so zameraním na potrebu bezpečia, istoty, lásky, úcty, sebaúcty, potrebu sebarealizácie. Materská škola spolupracuje s pedagogickou fakultou UK v Bratislave a od roku 2006 je fakultnou materskou školou. Nadštandardnými aktivitami, ktoré poskytuje MŠ Cabanova je sauna, ďalej sú to plavecký kurz, korčuľovanie, dramatický krúžok, tanečný krúžok, krúžok výtvarnej výchovy, krúžok hudobnej výchovy a anglický jazyk.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke