Späť

MŠ Damborského

Damborského 3
841 01, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Damborského

Slovensko

.

E-mail: msdamborskeho@gmail.com
Telefón: 02/ 64365968
Webstránka: www.msdamborskeho.sk

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola je zameraná na : všestranný rozvoj detskej osobnosti upevňovanie fyzického a psychického zdravia detí rešpektovania práv dieťaťa environmentálnu výchovu vedenie k zdravému spôsobu života získavanie základných návykov, zručností podporovanie tvorivosti, estetického cítenia zdokonaľovanie jazykovej stránky ústneho prejavu skvalitnenie telesnej a tanečno-pohybovej výchovy kvalitnú prípravu na vstup do ZŠ MATERSKÁ ŠKOLA SPOLUPRACUJE : s rodičmi – brigády v záhrade materskej školy, pomoc pri organizovaní akcií, rada školy, Tvorivé dielne, Prvá pomoc pre rodičov, Vianočný bazár, Deň otvorených dverí, vystúpenia a besiedky, .... so základnou školou Beňovského – návštevy telocvične, počítačový krúžok, príprava na vstup do ZŠ, účasť na akciách školy, ... so Slovenským Červeným krížom – krúžok Malý zdravotník, Evička nám ochorela, Svetový deň prvej pomoci, ... s Pedagogickou a sociálnou akadémiou Bullova – návštevy školskej knižnice, otvorené hodiny pre deti a učiteľky, pomoc pri praktických maturitných skúškach, vystúpenia študentiek v materskej škole s diagnostickým ústavom Karola Matulaja – saunovanie detí, účasť na akciách, ... so základnými umeleckými školami – tanečný krúžok, výchovné koncerty pre deti, ... so Športkomplexom – predplavecký výcvik, korčuľovanie, ...

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke