Späť

MŠ Félix

Mikovíniho 3
811 03, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Félix

Slovensko

.

E-mail: felixms@felixms.sk
Telefón: 0903 449 770
Webstránka: www.felixms.sk

Základné informácie

Základné informácie

Materská škôlka Felix má právnu subjektivitu. Program predškolskej výchovy bol vytvorený na základe bohatej pedagogickej praxe kvalifikovaných pedagógov. Práca s deťmi prebieha podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy schváleného Ministerstvom školstva SR, ako aj podľa základných pedagogických dokumentov pre tvorbu školského vzdelávacieho programu a metodickej príručky Nadácie Škola dokorán (Step by Step). Vzdelávanie a výchova detí sa uskutočňuje počas všetkých činností, ktorými sa deti v priebehu dňa zaoberajú. Dodžiava sa vyvážený pomer medzi spontánnymi a riadenými aktivitami. Všetky činnosti obsahujú prvky tvorivosti a hry. To, čo si pedagóg určí ako denný vzdelávací cieľ, dosahuje spoločne s deťmi spontánne hrou, ale aj cielenou formou učenia. Učenie detí v materskej škôlke je totiž vždy založené na aktívnej účasti, na zmyslovom vnímaní, prežívaní a interaktívnom učení s prvkami tvorivej dramatiky v skupine, ale hlavne individuálnym prístupom pedagóga ku každému dieťaťu. Štruktúrované prostredie v triedach vytvára podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v malých skupinkách v tzv. centrách aktivít. Zároveň sa tak vytvárajú podmienky pre rozvoj detských schopností spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory spoluhráča, ale vedieť aj presviedčať spoluhráčov a zdôvodňovať vlastné názory, postoje, postupy v hre, ap. Prioritou je komplexný rozvoj dieťaťa s prihliadnutím na sociálne vzťahy, na pozitívne mravné zásady, na rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných zručností. Snažíme sa dieťa viesť k odbúraniu egocentrizmu, k ohľaduplnosti, ku kamarátstvu a k rešpektovaniu potrieb druhých. Za samozrejmosť sa pokladá, že dieťa sa stane s pomocou svojho pedagóga zručné a samostatné v sebaobsluhe. Oblasti, na ktoré sa kladie hlavný dôraz: - vzťah k prírode: environmentálna výchova - vzťah k hudbe a umeniu: estetická výchova - ako to na Zemi funguje: rozvíjanie poznania, dopravná výchova - chcem mať priateľov a kamarátov: prosociálna výchova - zdravý štýl života: telesná výchova - rozvoj schopností a zručností: pracovná výchova - správny vývoj reči a komunikácie: jazyková výchova

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke