Späť

MŠ Hubeného

Hubeného 25
831 53, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Hubeného

Slovensko

.

E-mail: riaditelka@zshubenehoba.edu.sk
Telefón: 02/44 88 11 43
Webstránka: zskomenskehoba.edupage.org/

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola je štvortriedna. V školskom roku 2009/2010 našu materskú školu navštevuje 82 detí vo veku od 2,5-6 rokov. z toho 7 detí nastúpi v priebehu školského roka. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú ,kognitívnu a citovo-socialnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávanie v materskej škole. V našej materskej škole sa nám podarilo vytvoriť rodinnú klímu. Priestory materskej školy sú esteticky avýtvarne upravené, aby dostatočne harmonizovali s pobytom detí v týchto priestoroch. Triedy sú vkusne upravené, vzdušné ,vybavené množstvom hračiek , ktoré spĺňajú pedagogické a hygienické kritéria .Deťom sú k dispozícii počas celého dňa. Výchova a vzdelanie sú obohatené o rôzne aktivity. V edukačnom procese kladieme dôraz na celkový psychický, fyzický rozvoj dieťaťa. Počas pobytu dieťaťa v materskej škole mu je poskytovaná kvalitná strava a zabezpečený pitný režim počas celého dňa.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke