Späť

MŠ Šenkvice

Horná č.11
900 81, Šenkvice
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Šenkvice

Slovensko

.

E-mail: .
Telefón: 033/640 65 92
Webstránka: www.mssenkvice.org/

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola v Šenkviciach je škola s celodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Zriaďovateľom Materskej školy je Obec Šenkvice. Od 01.01.2009 je Materská škola rozpočtovou organizáciou Obce Šenkvice (uznesenie č.-III./OZ-2008 z dňa 29.05.2008). Majetkom v správe Materskej školy sú budova na Hornej ul.č.11 a Elokovaná trieda na Záhradnej ul. č.1, ktorých súčasťou je aj kuchyňa a školská jedáleň. Materská škola má 7 tried, z toho 6 tried na Hornej ul. č.11 a jednu triedu v elokovanej triede na Záhradnej ul.č.1. Materskú školu navštevujú spravidla deti vo veku od troch do šiestich rokov, ktoré majú zväčša trvalý pobyt v katastri obce Šenkvice Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu „Jajo a Jaja objavujú svet“ vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchove a vzdelávaní . Koncepčný zámer rozvoja materskej školy vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva.

Ponuka pre deti

Vzdelávať a vychovávať deti tak, aby sa z nich vyvinuli všestranne rozvinuté osobnosti. Dôležitosť kladieme na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, ktorá má byť humánna, tvorivá, atraktívna a progresívna. Využívať prvky Tvorivo- humanistickej výchovy (M. Zelina) a Kroku za krokom. Významná je aj podpora rodiny – spolupráca, vzájomné vzťahy.

Fotografie k ponuke