Späť

MŠ Ševčenkova

Ševčenkova 35
851 01, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Ševčenkova

Slovensko

.

E-mail: mssevcenkova@stonline.sk
Telefón: 02/63 826 877
Webstránka: www.mssevcenkova.sk

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Petržalka, v lokalite DVORY v blízkosti Daňového úradu a je umiestnená v dvojpavilónovej účelovej budove s poschodím so 8-timi triedami, telocvičňou a jedálňou. Na pobyt vonku nám slúži rozľahlý školský dvor plný zelene a hrových atrakcií.

Ponuka pre deti

Materská škola ako základný článok školskej sústavy zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku spravidla od 3 rokov po vstup dieťaťa do 1. roč. základnej školy, dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materská škola v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Edukácia sa uskutočňuje v rámci plnenia Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je najvyšším kurikulárnym dokumentom. Na preprimárne vzdelávanie sa prijímajú do MŠ spravidla deti od troch do šiestich rokov a do triedy sa zaraďujú spravidla deti rovnakého veku. Pri výchovnej činnosti je dominantná hra. Obdržaním certifikátu Školy podporujúcej zdravie v roku 1995 sa naša materská škola zaradila do Národnej siete základných škôl a školských zariadení realizujúcich projekt Školy podporujúcej zdravie. CIEĽOM školy podporujúcej zdravie je dosiahnuť zdravší spôsob života u všetkých, ktorí v škole pracujú alebo s ňou prichádzajú do styku.

Fotografie k ponuke