Späť

MŠ Vinosady

Školská ulica č. 50
902 01, Vinosady
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Vinosady

Slovensko

.

E-mail: msvinosady@msvinosady.sk
Telefón: 033/6462245
Webstránka: www.msvinosady.sk

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola je situovaná v strede dediny, v tichom prostredí mimo hlavného cestného ťahu. Pôvodne dvojtriedne zariadenie sa pre zvýšený záujem rodičov aj z blízkeho okolia rozšírili o tretiu triedu. Zariadenie pavilónového typu má priestranné triedy, výtvarnú dielňu, detské laboratórium, hygienické zariadenia, šatne pre deti, sklady a miestnosti pre personál. Priestranný areál vybavený preliezkami, húpačkami, pieskoviskami a rekreačnou časťou dotvárajú kríky, stromy a kvetinové záhony. Toto príjemné prostredie slúži na rekreačný pobyt a preto sa škola snaží čo najviac času tráviť na čerstvom vzduchu. V jarnom a letnom období sú využívané terasy, vybudované pri každom pavilóne na cvičenie obohatené o pohybové aktivity a otužovanie vodou. Blízke lesy, ktoré lemujú celú dedinu, umožňujú deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Prostredie v ktorom deti vyrastajú by sa mohlo nazvať aj zdravé. Veď lesy, dedina a jej výhody oproti mestu sú zárukou zdravého vývoja. Tento fakt a veľa iných viedol k myšlienke zapojiť sa do projektu škôl podporujúcich zdravie a od roku 2001 nás Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo zdravotníctva SR prijalo do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. So zdravím úzko súvisí aj príroda a jej ochrana. A tak sa materská škola zapojila do programu Zelená škola . Ide o medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools). Pri výchove a vzdelávaní detí sa vychádza zo Školského vzdelávacie programu „Hrozienko“, ktorý sa riadi požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu a vychádza zo zamerania našej materskej školy. Cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený osobnostný rozvoj, spokojný život a úspešné vzdelávanie každého dieťaťa. Škola sa snaží chrániť duševné a telesné zdravie dieťaťa, podporovať kladné sebavedomie, obohacovať sociálnu skúsenosť, zaisťovať príležitosť a možnosť k sebarozvíjaniu a učeniu, umožňujeme dieťaťu získať poznatkovú skúsenosť, rozvíjame vzťah dieťaťa k poznaniu a učeniu, k svojmu okoliu, k prírode, k druhým ľuďom, k ľudským, spoločenským a kultúrnym hodnotám. Materská škola podporuje rodinnú výchovu a pomáha rodičom v starostlivosti o dieťa, ponúka rodičom poradenské služby a rôzne osvetové aktivity v otázkach výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke