Späť

Súkromná škôlka Happy Days

Slowackého 44
821 04, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná škôlka Happy Days

Slovensko

.

E-mail: nsakalos@happydays.sk
Telefón: 0905631627
Webstránka: www.happydays.sk

Základné informácie

Základné informácie

HAPPY DAYS je súkromná škôlka pre deti, ktorá kladie dôraz na kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí. Používa výchovné metódy, ktorých výsledkom sú spokojné, veselé, komunikatívne, slušné, vzdelané a hlavne zdravé deti. Táto výchova deti neznehodnocuje, dáva im možnosť slobodného rozhodovania sa a umožňuje im spoznávať účely a pravidlá v činnostiach a v spolunažívaní s inými ľuďmi.

Ponuka pre deti

Názory na to, kedy a ako začať dieťa učiť cudzí jazyk, sú rôzne. Škôlka zastáva názor, aby dieťa dobre ovládalo najprv svoj materinský jazyk, aby vedelo dobre vyjadriť svoje myšlienky, potreby a túžby. Aby porozumelo slovám, ktoré používa vo svojej komunikácii a naučilo sa správne artikulovať a štylizovať vety. Keď má dieťa dobre zvládnutý a osvojený materinský jazyk, ľahšie zvláda osvojovanie si ďalších jazykov. V súčasnosti je ovládanie cudzích jazykov veľmi dôležité, keďže mnoho dôležitých informácií môže získať práve prostredníctvom nich. Preto škôlka HAPPY DAYS spolupracuje s firmou PROAMERICANA a s jej profesionálnymi lektormi, ktorí poskytujú základy anglického jazyka našim deťom na takej úrovni, aby ich vedomosti boli dostačujúce pre neskoršiu výučbu cudzieho jazyka na základnej škole. Celý priebeh vyučovania je založený na hravosti, súťažení a spievaní. Pri výučbe deti používajú pracovné zošity schválené MŠ SR. Keď si deti dobre osvoja dané výrazy a situácie, pridávajú sa im nové slová a povely. Všetko je robené nenútenou formou, aby každé dieťa malo pocit, že sa anglický jazyk chce učiť a nie, že sa ho musí učiť. V HAPPY DAYS dostanú deti dobré základy slovnej zásoby a konverzačných povelov. Tieto základy im neskôr pomôžu lepšie a rýchlejšie zvládnuť osvojovanie si cudzích jazykov na základnej škole.

Fotografie k ponuke