Späť

Súkromná základná škola Žilina

Oravská cesta 11
01001, Žilina
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná základná škola Žilina

Slovensko

Príďte nás navštíviť, tešíme sa na Vás.

E-mail: .
Telefón: +421 41 568 3006
Webstránka: www.sukrzsza.sk

Základné informácie

Základné informácie

Súkromná základná škola vznikla na základe rozhodnutia MŠ SR, a bola zaradená do siete základných škôl Slovenskej republiky od 1. septembra 2004. Sme školou, ktorá je zameraná na vyučovanie v anglickom jazyku. Od 1. septembra 2005 sme začali vyučovať dvojjazyčne slovensko-anglicky podľa „Projektu experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-anglického vyučovania na 2. stupni ZŠ a alternatívneho vyučovania anglického jazyka – jazykový variant na 1. stupni ZŠ.“ Od 1. septembra 2008 sme začali vyučovať podľa projektu experimentálneho overovania na 1. stupni ZŠ. "Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni základnej školy vo vyučovaní cudzích jazykov". V školskom roku 2010/2011 sme otvorili na našej škol 15 tried s počtom žiakov 199.

Ponuka pre deti

- individuálny a diferencovaný prístup k žiakom, - nízky počet detí v triedach, - vyučovanie formou moderných výchovno-vyučovacích metód, - vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka novými spôsobmi so zahraničnými lektormi, - bilingválne slov. – anglické vyučovanie metódou CLIL v 5. – 9. roč., - interaktívne vyučovanie prostredníctvom E-Beam tabule, interaktívnej tabule prepojenej s výpočtovou technikou a s využitím edukačných softvérov, - netradičné vybavenie tried, - využívanie vlastného detského dopravného ihriska, - rozvíjanie zásad zdravého spôsobu života – zabezpečenie pitného režimu, relaxácia počas vyučovania, psychohygiena pedagogického procesu, - zabezpečenie prepravy detí školským autobusom, - počítačové učebne a triedy vybavené kvalitnou technikou s pripojením na internet, - dve telocvične spolu so športovým areálom a umelou lezeckou stenou, - možnosť konzultácie s pedagogickým psychológom, ošetrenie v zubnej ambulancii na škole, stravovanie v školskej jedálni (výber z 2 druhov jedál), zabezpečenie zošitov a učebníc pre angličtinu i iné cudzie jazyky, - Miniarborétum – učebňa botaniky v prírode, moderné jazykové laboratórium, - detské ihrisko s preliezačkami

Fotografie k ponuke