Späť

Súkromná ZŠ v Prešove a Súkromné gymnázium v Prešove

Solivarská 28
080 01, Prešov
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná ZŠ v Prešove a Súkromné gymnázium v Prešove

Slovensko

.

E-mail: smolejova@yahoo.com
Telefón: 051/771 32 63
Webstránka: www.sukromnaskola.sk/zs

Základné informácie

Základné informácie

Charakteristika školy Progresívna škola, ktorá sa snaží každému žiakovi poskytnúť dobré podmienky pre získanie základných kompetencií vo vzdelávaní. Snaží sa vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v rozvíjajúcej sa spoločnosti, podporovať zdravý životný štýl, dôsledne realizovať program prevencie proti negatívnym javom a civilizačným chorobám a vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít. Preferuje jazykové vzdelávanie, podporujeme rozvoj kľúčových kompetencií cez zážitkové a projektové vyučovanie a rozvoj digitálnych zručností. Podporujeme spoluprácu školy s rodinou, angažovanosť rodičov. Je spolutvorcom nového obsahu výchovy a vzdelávania na základnej škole. Žiakom ponúka možnosti: * absolvovať dvojúrovňové moderné vzdelávanie podľa novej školskej koncepcie rozvíjajúcej kompetencie žiaka, jeho tvorivosť a kreatívnosť * nemusieť sa povinne učiť všetci všetko a predsa byť vzdelaný * vyskúšať si nový model vzdelávania, ktorý žiaka pripravuje pre reálny život, motivuje pre ďalšie vzdelávanie, nepreťažuje ho a umožňuje mu kvalitnejšiu prípravu pre ďalšie štúdium * spoznať netradičné vyučovanie v modernej škole s európskym rozmerom plnej príležitostí, vzdelaných a tvorivých učiteľov, profesionálnych zahraničných lektorov, ktorým na žiakoch záleží * kontinuálnej výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom mimoškolských aktivít * spolupracovať na domácich aj medzinárodných projektoch * aktívne komunikovať a nebáť sa vyjadriť svoj názor * prežiť deň v príjemnom prostredí. Školský vzdelávací program preferuje vyučovanie jazyka anglického a vytvára podmienky naučiť sa jazyk používať aktívne. Motivuje žiakov pre ďalšie vzdelávanie, kladie dôraz na utváranie postojov, praktických zručností a vedomostí, plynulé zvládnutie anglického jazyka, prípravu pre bilingválne a multilingválne štúdium v podmienkach moderne vybavenej školy. Vyučovanie anglického jazyka sa podporuje aj uplatňovaním metódy CLIL - Content and Language Integrated Learning, čo umožňuje žiakom používať jazyk aktívne v celom procese vzdelávania. Nejazykový predmet sa tak rozvíja prostredníctvom cudzieho jazyka a cudzí jazyk cez nejazykový predmet. V praxi to znamená, že cudzí jazyk sa nevyučuje len prostredníctvom jazykového predmetu / ANJ cez anglický jazyk /, ale aj prostredníctvom iných - nejazykových predmetov - dejepis, zemepis, prírodopis, matematika, chémia, fyzika, čo žiakom umožňuje aktívne používanie jazyka v procese. Cudzí jazyk je nástrojom vzdelávania, stáva sa nástrojom komunikácie, a nie iba samotným predmetom. Integrované vyučovanie obsahu a jazyka znamená, že sa jazyk používa ako prostriedok pre obsah vzdelávania a obsah vzdelávania ako zdroj učenia sa jazyka. Pedagogickým princípom školy je demokratické a humánne vzdelávanie a výchova žiaka. Škola poskytuje: primárne vzdelanie ISCED – 1 a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED – 2. U žiakov rozvíjame poznávacie funkcie, emocionálnu inteligenciu, morálku, prosociálne správanie, komunikáciu, autoreguláciu, schopnosť učiť sa, byť tvorivým a schopnosť spolurozhodovať. Zabezpečujeme plnenie povinnej školskej dochádzky, výchovu a vzdelávanie realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Posilňujeme výučbu cudzích jazykov, informačných technológií. Podporujeme výchovu k demokratickému občianstvu, humanite, rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt, uznávaniu ľudských práv a slobôd. Vychovávame žiaka ako človeka dobrého (čestného, morálneho, charakterného), múdreho (vzdelaného, tvorivého), aktívneho (samostatného, pracovitého, iniciatívneho) a šťastného (vyrovnaného, zdravého, optimistického). Uznávané hodnoty profesionalita zodpovednosť spoľahlivosť úcta slobodné rozhodovanie a spolurozhodovanie sebarealizácia tímová práca, spolupráca a pomoc cielená komunikácia rešpektovanie pravidiel reflexia a sebareflexia osobný rast prístupnosť a tolerantnosť dôvera ľudskosť otvorenosť objektívnosť tvorivosť, kreatívnosť asertivita

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke